Ротариротарактротарианство
Ротаракт клуб - София Тангра
Ротаракт клуб София - Тангра
Ротари БългарияРотаракт Д2482
Вход за членове
Имейл адрес
Парола
влеззабравена парола
 

Правилник

УСТАВ РОТАРАКТ КЛУБ СОФИЯ – ТАНГРА

 

Раздел 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.

(1)   Ротаракт клуб София-Тангра /изписва се и на латиница – Rotaract Club Sofia-Tangra/ е доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2)   Ротаракт клуб София-Тангра, наричан по–нататък за краткост “Клубът” е юридическо лице със седалище в гр.София, ул. Позитано 15/16.

                               

Раздел 2

ЦЕЛИ

 

Чл. 2. (1) Ротаракт клуб София-Тангра е организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 3. В изпълнение на целите си клубът:

1)     Разработва, осъществява и съдейства за реализацията на програми;

2)     Безпристрастно проучва, обсъжда и разяснява сред членовете на клуба обществени въпроси, засягащи благополучието на общността, страната и света;

3)     Клубът не изразява мнения по обществени мерки;

4)     Клубът не може да взема, нито да разпространява решения или възгледи, нито да предприема сдружени действия от политическо естество, по въпроси от глобално  значение или от международната политика;

5)     Клубът не може да отправя апели към клубове, народи или правителства, нито да разпространява писма, речи или предложения за разрешаването на специфични национални и международни въпроси от политическо естество;

6)     Членува в Ротари Интернешънъл и поддържа контакти със сродни организации;

7)     Съдейства за учредяването на нови Ротаракт клубове в страната.

Раздел 3

СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 4. 

(1) Клубът набира необходимите за дейността си средства от:

1)      Встъпителен и годишен членски внос, чийто размер се определя за всяка календарна година от Управителния съвет, на първото за годината си заседание;

2)      Дарения и/или спонсорство от физически и юридически лица;

3)      Целеви средства от държавни органи, общини, кметства, търговски дружества и обществени организации;

4)      От други източници, допустими съгласно действащото българско законодателство, включително и от стопанската дейност на търговски дружества.

(2) Редът за изразходване на средствата се определя от управителния съвет и по негово предложение се утвърждава от Общото събрание на клуба за една година, считано от първи юли до тридесети юни на следващата година

(3) Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Клуба.

(4) Клубът може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистриран и като използва приходите за постигане на определените в устава цели. От тази си дейност клубът не разпределя печалби.

Чл. 5. Членски внос се събира по ред, определен от Общото събрание.

Раздел 4

ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 6. 

(1) Член на клуба може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, ненавършило 30г., родено в гр. София или трайно установено на територията на града, което приема този Устав и работи за постигане на отразените в него цели.

(2) Членството в Клуба се подчинява на критериите за професионална класификация на Ротари Интернешънъл.

Чл. 7. 

(1) Приемането на член се осъществява след подаване на препоръки до Управителния съвет, от двама препоръчители, редовни членове на Клуба (като първи и/или втори препоръчители) или редовен член на Ротари клуб (като втори препоръчител).

(2) УС разглежда кандидатурата на предложения за член, на първото си редовно заседание, след което уведомява препоръчителите, чрез Секретаря на Клуба,  за съответното решение.

(3) Ако решението е благоприятно, Секретарят обявява името на предложения  за член пред Клуба и той придобива статут на кандидат-член. За да бъде произведен в пълноправен член на клуба кандидат-членът трябва да посещава редовно сбирките на клуба за период от 3 месеца и да взема активно участие в текущите проекти на клуба.

(4) Общото съобрание с обикновено мнозинство избира и назначава към всеки кандидат-член съответен ментор сред пълноправните членове на клуба. Основната функция на ментора е да ориентира кандидат-члена в дейността на клуба, да го запознае с актуалните проекти и възможностите за вземане на участие в тях, както и да осъществява всякакви спомагателни фукнции, съпровождащи основната.

(5) След изтичане на 3-месечния срок по ал.3 УС провежда гласуване относно кандидатурата за членство.

1. При два гласа против кандидатурата се счита за отхвърлена и Секретаря уведомява Клуба за решението на УС.

2. При приемане, новият член дължи встъпителна такса в размер на 30 лв., след внасянето на която се счита за пълноправен член на клуба.

(7) Редовен е всеки избран член, платил в установените срокове дължимия членски внос.

Чл.8. (1) Всеки редовен член на клуба има право:

1)      Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на клуба, след срок на членство най-малко една година;

2)      Да участва в Общото и Ежеседмичното събрание;

3)      Да се ползва от дейността на клуба.         

4)      При поискване да получава информация за дейността на клуба.

Чл.9. (1) Редовните членове имат следните задължения:

      1)      Да спазват Устава на клуба и решенията на неговите Общо и Ежеседмично събрание;

2)      Да съдействат за постигане целите на клуба;

3)      Да присъстват на 60 % от годишните сбирки на клуба;

4)      Да заплащат редовно членския си внос.  

Чл. 10.

(1) Членството в клуба се прекратява:

1)        С едностранно волеизявление до УС;

2)        Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3)        С изключване по решение на УС;

4)        С прекратяване на клуба;

5)        С отпадане/автоматично прекратяване/ 

(2) Членството в Клуба се прекратява автоматично:

1)      При не посещение на повече от 40% от редовните срещи на Клуба за една година, считано от първи юли до тридесети юни на следващата година, освен ако отсъствието е извинено от УС поради уважителни причини;

2)      При не плащане на членски внос в утвърдените от Клуба срокове

3)      При навършени 30 години от член на клуба към 30 юни на календарната годна.

(3) Предложение за изключване се прави в случаите на:

1)      Системно нарушаване на Устава и решенията на Клуба;

2)      Уронване престижа или злоупотреба с името на Клуба и Ротари Интернешънъл.

Чл.11. (1) Прекратяване на членство става с мотивирано решение на Управителния съвет на клуба.

Чл.12 Почетен член

(1) При навършване на 30-годишна възраст, поради особени заслуги към Клуба, УС може да реши по своя инициатива да провъзгласи даден член за Почетен такъв.

(2) Титлата „Почетен член“ дава право на нейния носител да продължи да посещава сбирките на Клуба, да участва активно в неговите проекти и да го представлява пред официални институции, медии и други клубове от семейството на Ротари Интернешънъл.

Раздел 5

УСТРОЙСТВО

Чл. 12. Органи на клуба:

1)      Общо събрание /ОС/;

2)      Управителен съвет /УС/;

3)      Президент;

4)      Ежеседмично събрание

5)      Контролна комисия.

А. Общо събрание

Чл. 13. Общото събрание е върховен орган на клуба. То се състои от всички негови редовни членове.

Чл.15. Общото събрание се свиква на редовна сесия поне веднъж годишно от Управителния съвет по предложение на Президента на клуба или по искане на  1/10 от членовете на клуба.

Чл. 16. (1) Сесиите на Общото събрание се провеждат при наличието на най-малко 1/2 от всички редовни членове.

Чл. 17.

(1) В Общото събрание всеки член с не по-малко от една година членство има право на един глас.

(2) Не се допуска гласуване с пълномощие.

(3) Общото събрание взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите и явно гласуване, освен ако законът или този Устав предвиждат друго.

(4) За решенията по Чл. 10, ал. 1) 3) и 4) се изисква квалифицирано мнозинство от 3/4 от присъстващите.

Б. Управителен съвет

Чл. 18.  Управителният съвет се състои от седем члена, от които един президент и един вицепрезидент.

Чл. 19.  Компетентност на Управителния съвет на клуба:

1)   Организира и ръководи дейността на клуба и изпълнява всички функции, които са от изключителната му компетентност;

2)   Решава сключването на договори за придобиване на права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на  юридическо лице с нестопанска цел;

3)   Приема и изключва членове в предвидените в този устав случаи.

4)   Взема решение относно размера на членския внос.